اولین شرکت مجری احراز کیفیت تجهیزات و‌معتبرسازی فرآیندهای داروسازی در ایران
نمونه ای از پروژه ها

پروژه های اجرا شده و در حال انجام ما

برخی از پروژه های اجرا شده و در حال انجام گروه معتبرسازان پانیا از زمان آغاز فعالیت تا اکنون